Terms & Conditions

1. Algemeen

Voor zakelijke relaties, van welke aard dan ook, tussen Brass Innovation Germany (BIG) en haar klant gelden de hiernavolgende Algemene Voorwaarden in de telkens geldige versie. Afwijkende voorwaarden of Algemene Voorwaarden alsmede andersluidende verklaringen van de klant zijn niet werkzaam, tenzij er schriftelijk iets anders overeengekomen is.
Alle bestellingen van de klant zijn een aanbod voor het afsluiten van een koopovereenkomst, onafhankelijk of deze telefonisch, per telefax, internet, e-mail of op andere wijze zijn gedaan. Een bestelling/aanbod wordt pas een bindende koopovereenkomst indien deze door BIG schriftelijk bevestigd is, de goederen geleverd en/of een factuur verstrekt is.
Voor het geval dat BIG op grond van haar niet te verwijten redenen niet in staat is om de prestatie te leveren, behoudt BIG zich het recht voor uit de overeenkomst terug te treden. In een dergelijk geval wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd. Eventueel reeds geleverde tegenprestaties van de klant worden vergoed. Alle verdere aanspraken van de klant op BIG zijn uitgesloten.


2. Levering

Indien de klant een ondernemer is, geschiedt de levering op risico van de klant. Zodra de goederen door BIG aan een transportonderneming overgedragen zijn, gaat het risico op de klant over. Dit geldt ook bij deelleveringen. De levering vindt plaats op het door de klant aangegeven afleveradres.
Indien de koper een consument volgens §13 Duits BW is, gaat het risico van de toevallige ondergang en de toevallige verslechtering van het verkochte bij een te verzenden aankoop pas bij overhandiging van de zaak aan koper over.

Alle prijzen voor consumenten volgens §13 Duits BW zijn prijzen incl. BTW, te vermeerderen met de optredende kosten voor handling, verpakking en transport c.q. porto en evt. rembourskosten. De inkoopprijzen voor herverkopers/handelaars gelden te vermeerderen met BTW. Bij bestelling uit de EU en uit het andere buitenland (niet-EU) gelden de actuele omzetbelastingsregelingen met de Duitse fiscus voor deze gevallen. Voor beide bestellergroepen wordt een evt. wenselijke transportverzekering in rekening gebracht. Op de inkoopprijzen voor herverkopers/handelaars kan kwantumkorting overeengekomen worden.

De goederen dienen direct na ontvangst door de klant of zijn gemachtigde op schade en transportschade gecontroleerd te worden. Vastgestelde transportschade dient onmiddellijk schriftelijk gemeld te worden. Schade aan de verpakking moet de klant bij ontvangst van de goederen schriftelijk door de transportonderneming laten bevestigen.

Informatie over leveringstermijnen is principieel vrijblijvend.

Alle schadevergoedingsaanspraken of andere verdergaande aanspraken tegen BIG op grond van wanprestatie of verzuim zijn uitgesloten. Deze uitsluiting betreft noch aanspraken vanwege persoonlijke schade, noch schade die door grove schuld of opzet veroorzaakt is.
Wij nemen geen bestellingen uit de VS c.q. van personen of ondernemingen uit de VS aan en sluiten een levering uit.


3. Teruggaverecht voor consumenten

1. Teruggaverecht:

De klant kan de ontvangen goederen zonder mededeling van redenen binnen twee weken teruggeven door de goederen terug te sturen. De termijn begint op zijn vroegst bij ontvangst van de goederen en deze informatie. Alleen bij goederen die niet als pakket verstuurd kunnen worden (b.v. bij volumineuze goederen), kunt u de teruggave ook middels schriftelijke terugnamevordering, dus b.v. met een brief, per fax of e-mail verklaren. Voor de naleving van de termijn is het voldoende de goederen of de terugnamevordering op tijd te versturen. In ieder geval vindt de terugzending op onze kosten en ons risico plaats. De terugzending of de terugnamevordering dient te geschieden aan:

Brass Innovations Germany
Helmut Engelmann
Am Püttkamp 74, 40629 Düsseldorf
Duitsland

2. Gevolgen van de teruggave:

In geval van een effectieve teruggave zijn de van beide kanten ontvangen prestaties terug te geven en eventueel verkregen baten (b.v. gebruiksvoordelen) dienen teruggegeven te worden. Bij een verslechtering van de goederen kan waardevergoeding verlangd worden. Dit geldt niet indien de verslechtering van de goederen uitsluitend veroorzaakt is door de controle - zoals deze voor u b.v. in een winkel mogelijk geweest zou zijn. U kunt overigens de plicht tot waardevergoeding vermijden door de goederen niet als eigenaar in gebruik te nemen en niets te doen wat nadelige gevolgen op de waarde ervan heeft.
Het teruggaverecht bestaat bij aan de schacht met een beschermende folie beschermde mondstukken en in folie verpakte of verzegelde gegevensdragers, zoals CD’s, audio-cassettes, video’s, DVD’s, maar ook boeken en muziekbladen alsmede software alleen dan als de betreffende goederen origineel in de verpakkingsfolie verpakt c.q. met de onbeschadigde originele zegel of beschermende folie aan ons worden teruggestuurd. De goederen kunnen dus niet na de koop zo bekeken of geprobeerd worden alsof ze reeds eigendom van de koper zijn.
Het teruggaverecht is volledig uitgesloten voor zover de goederen naar wens van de klant gemaakt zijn.
Na ontvangst van de terugnamevordering van de klant bij BIG kan BIG de goederen na aankondiging bij de klant ook door een gemachtigde laten ophalen. De klant moet het tijdstip waarop opgehaald wordt, garanderen.


4. Garanties en schadevergoedingsaanspraken

Er gelden de wettelijke voorschriften volgens §§ 434 e.v. Duits BW. Gebreken of beschadigingen die te wijten zijn aan nalatige of onvakkundige behandeling of de onvakkundige montage alsmede gebruik van ongeschikte toebehoren of wijzigingen van de originele onderdelen door de klant of een door BIG niet hiertoe gelaste derde,  vallen niet onder de garantie.
Slijtage valt eveneens niet onder de garantie.
Elke soort van schade of irritatie bij de gebruiker van de producten door onvakkundig en/of overmatig gebruik is uitgesloten van schadevergoedingsclaims / aansprakelijkheidsclaims. Deze uitsluiting betreft noch aanspraken vanwege persoonlijke schade, noch schade die door grove nalatigheid of opzet veroorzaakt is.
Garantieaanspraken vanwege bestaande transportschade heeft de klant alleen dan als hij heeft voldaan aan zijn onderzoek- en informatieplicht volgens §2 sub 3.
De garantietermijn voor nieuwe zaken bedraagt 24 maanden. De termijn begint te lopen bij risico-overgang. De garantietermijn voor gebruikte zaken bedraagt één jaar. Indien de klant een ondernemer volgens § 14 Duits BW is, bedraagt de garantietermijn voor nieuwe zaken één jaar en voor gebruikte zaken zes maanden vanaf risico-overgang.
Indien er een aan BIG te verwijten gebrek aan het gekochte bestaat, heeft BIG naar eigen keuze het recht het gebrek te herstellen of een vervangende levering uit te voeren. Indien de koper een consument volgens de letter van §13 Duits BW is, dan heeft hij in eerste instantie de keuze of er een naleving achteraf door herstel of middels vervangende levering dient plaats te vinden. BIG is echter gerechtigd een andere wijze dan de gekozen latere naleving te kiezen indien deze zonder aanzienlijke nadelen voor de consument blijft. Bij slechts geringe gebreken heeft de klant echter geen recht om terug te treden voor zover de plichtsverzaking niet aanzienlijk is.
Verdergaande aanspraken van de klant – om het even om welke juridische reden – zijn uitgesloten. Deze uitsluiting betreft noch aanspraken vanwege persoonlijke schade, noch schade die door grove nalatigheid of opzet veroorzaakt is.
De genoemde uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt ook als de klant aanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid claimt.


5. Betaalbaarheid en betalingsvoorwaarden

De facturen van BIG zijn – voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen – onmiddellijk en zonder iedere aftrek betaalbaar en bij vooruitbetaling te voldoen.
Indien een klant met de betaling van de koopprijs in verzuim raakt, dient er rente betaald te worden op de som van de koopprijs gedurende het verzuim, en wel vijf procentpunten boven de betreffende door de Europese Centrale Bank gepubliceerde basisrentevoet. Mocht BIG kunnen bewijzen dat er door het verzuim een hogere schade is ontstaan, is BIG gerechtigd deze te claimen.


6. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van alle op de klant bestaande aanspraken, inclusief alle bijkomende vorderingen, blijven de geleverde goederen eigendom van BIG.  Bij overeenkomsten met consumenten, §13 Duits BW, behoudt BIG zich het eigendom voor tot de volledige betaling van de koopprijs.
De klant is niet gerechtigd om de goederen vóór de volledige betaling van de koopprijs aan derden te verkopen of andere maatregelen te nemen die het eigendom van BIG in gevaar brengen. De klant cedeert reeds nu zijn toekomstige aanspraken ten opzichte van de verwerver ten bedrage van de tussen BIG en de klant overeengekomen koopprijs benevens rente en bijkomende vorderingen aan BIG c.q. houdt BIG in eigendom ten opzichte van zijn verhouding met eventuele  curatoren/bewindvoerders c.q. evt. een belastingkantoor. BIG accepteert deze cessie.


7. Plaats van naleving en bevoegd gerecht

Er geldt uitsluitend het Duitse recht, onder uitsluiting van het UN-recht van in- en verkoop.
Plaats van naleving voor alle activiteiten op grond van de met BIG bestaande zakenrelatie is Düsseldorf/Duitsland.
Voor zover de klant een ondernemer is, zetelt het bevoegde gerecht voor eisen tegen BIG te Düsseldorf. Dit geldt ook voor eisen van BIG tegen de klant, voor zover de klant geen consument is en een overeenkomst met betrekking tot het bevoegde gerecht toegestaan is.


8. Slotbepaling

Indien afzonderlijke bepalingen – om het even om welke reden – niet van toepassing zijn, laat dit de effectiviteit van de overige bepalingen onverlet.
Mocht u nadere vragen over onze algemene voorwaarden hebben of wenst u schriftelijke toezending, stuur dan a.u.b. een e-mail aan:

info/at/brass-innovations/dot/de